Sunday, June 28, 2015

Эрүүл мэндийн газрын 7 хоногийн шуурхай мэдээ / 6.22-6.26/ 2015 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 1 эмч, 2 сувилагч амарна. Статистик мэдээ: Амбулаторийн үзлэг – 767 үүнээс ОРЗ- 4 буюу үүнээс (0-5насанд 3 буюу 0.4%) 0,5%, У/С- 423 буюу 55,1 %, Гэрийн идэвхитэй эргэлт -279 буюу 36,3%, өвчний учир-15 буюу 1,9 , амбулаторийн дуудлага- 2, диспансерийн хяналт-48 буюу 6,2%-ийг тус тус эзэлж байна. Төрсөн эх нярайн эргэлт –13 13-А маягтаар -1 хүн явуулсан Сэтгэлд шингэсэн 8 үйлчилгээ: 1. Угтах , үдэх : 767 2. Эргэх үйлчилгээ:279 3. Зөвлөх тусламж үйлчилгээ:868 4. Эмчлэх үйлчилгээ: 15 5. Сувилах үйчилгээ: 101 6. Хөнгөвчилөх: 48 7. Лавлах үйлчилгээ: 268 хүнд үйлчилсэн байна. МСС-ийн эрт илрүүлэгт үзлэг: -Эсийн шинжилгээнд хамрагдвал зохих 661 нийт 228 буюу 34,5% тай байна. -Хөхний өмөнгийн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдвал зохих 3087 хүн 2163 хамрагдаад 70.1 %тай байна. - Элэгний эрт илрүүлэгт үзлэгт хамрагдвал зохих 3429 нийт 940 буюу 27,4 % тай хамрагдсан. Өмнөх 7 хоногоос 3,4 %иар нэмэгдсэн. Үүнээс HBsAg эерэг гарсан-8, Аnti HVC эерэг гарсан-28, В вирус тээгч- 14, С вирус тээгч -30, Алат 60+ гарсан-14, хатуурал-5 тус тус оношлогдсон байна. - АГ эрт илрүүлэгт хамрагдвал зохих 2891 нийт 1463 буюу 51,0%, ЧШ-ийн эрт илрүүлэгт 1557 буюу 53.9% тай хамрагдсан байна. Батлагдсан 44, Хуучин АГ оношлогдсон-29 хүн, байж болох АГ-119, ӨҮГөөрчлөлттэй- 31, батлагдсан ЧШ-5 тус тус оношлогдсон байна . -Товлолын дархлаажуулалтанд- 52 дархлаажуулалтын дараах хүндрэл урвал илрээгүй. Улаанбурханы нөхөн дархлаажуулалт шинээр -16 хүүхдэд хийгдсэн.1705 хамрагдахаас-1673 буюу 98,2%-тай хамрагдаад байна. Амбулаторийн үйлчилгээ: -Тарианы кабинетаар нийт 101 хүн үйлчилгээ үзүүлсэн. Нийт хатгалт - 120 Булчин- 33, судас- 61, дусал- 35 а/дор-8 тус тус хийгдсэн байна. Дундаж хатгалт: - УВЧ -5 хүн 25 удаагын давтамжтай хийсэн, сахар-3 хийгдсэнээс өөрчлөлттэй илрээгүй байна. - Цусан дахь гемеглобиныг-5 хүн цус багадалттай 1 илэрсэн. -Цэрний шинжилгээ-1 Гүйлсэн булчирхайн нэг цэгийн үйлчилгээнд одоогоор 8 хүүхэд эмчилгээнд хамрагдаж байна. -Нийт жирэмсэн-138 - Нийт 11 жирэмсэнд төрхийн өмнөх 60 хоногийн лист олгосон байна. -Ил тод байдлын самбар дээр 7 хоног бүрийн статистик мэдээлэл болон цаг үеийн мэдээллүүдийг байршуулж байна. -Ард иргэдэд чиглэсэн мэдээллийн самбарыг тогтмол мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Дотоодын сургалт болон хийгдсэн ажилууд: - Жирэмсний үзүүлэх сургалтанд – 2 хүн - ХШҮ-ны баг ирж 2015 оны хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийлээ - Хөдөлгөөн эрүүл мэнд аяны хүрээнд нарны алхалтанд нийт 9 эмч ажилтан оролцлоо - Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн нийгмийн халамж үйлчилгээг нэн эмзэг бүлгийн хүмүүст хүргэх төсөлтэй хамтран урьдчилан сэргийлэх үзлэг сургалтыг 21 ХБИ-дэд явууллаа. - Дотоодын их цэвэрлэгээг нийт эмч ажилчид хийлээ.

No comments:

Post a Comment