Friday, May 29, 2015


2015 оны хагас жилийн статистик үзүүлэлтээс
* Сүрьеэгийн “Нэг цэг”-ийн булангийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон, сүрьеэгийн диспансертай гэрээ байгуулан өрхийн эмчийн хяналтын дор үргэлжлэх шатны эмчилгээнд 2 хүн хамрагдаж эрүүлжсэн.  Голомтлосон  сүрьеэ илрээгүй. Глобал сангийн Сүрьеэгийн төслийн хүрээнд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан нийт 12 удаагийн давтамжаар 27 цэрийг зөөвөрлөсөн 1 сүрьеэ өвчин илэрч эмчилгээ хийгдэж байна.
 *

Сэтгэлд шингэсэн 8 үйлчилгээ, ёс зүй харилцаа хандлага сэдэвт 1,5 кредиттэй сургалтанд 12 эмч сувилагч хамрагдсан. ЭМГ-с боловсруулсан удирдамжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн
·         Угтах, үдэх 14042
·         Лавлах 15294
·         Эргэх 4183
·         Эмчлэх 1324
·         Зөвлөх 10794
·         Сувилах 2396
Хөнгөвчлөхөөр 204 хүнд үйлчилгээ үзүүлсэн.  
*
ЭМГ-ын сувилахуйн мэргэжилтний гаргасан гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний журмыг мөрдөж, гэрийн асаргаа хөнгөвчлөх эмчилгээтэй 25 хүнд давтагдсан тоогоор 52 удаагийн тусламж үзүүлсэн. ЭМГ, УИХ-н гишүүн Ганбаатарын тусламжаар гэрийн сувилахуйн иж бүрдэл цүнхийг гардаж 12 хүнд тусламж үзүүлсэн нь иргэдийн сэтгэл ханамж сайн байлаа.  Сэргээн засал, хөдөлгөөн засал , холголт цооролтоос сэргийлэх, бариа засал, ор дэрний цагаан хэрэгсэл солих, усанд оруулах зэрэг тусламжийг үзүүлсэн 



Хөгжлийн бэрхшээлтэй 47 иргэдээс 12 хүнийг ММСС-ын үзлэгт хамруулж цусанд сахар , холестрол тодорхойлсон. ХБИ-н 25 хүний группыг, 22 хүний асаргааны тэтгэмж сунгасан. 8 өндөр настанг шинээр асаргааны тэтгэмжинд хамруулсан.
Амралт сувилалд 52 настны илгээж, 18 хүнийг дээд шатлалын буюу Улаанбаатарын III шатлалын эмнэлэг рүү 13 А маягтаар илгээсэн.
Чийрэгжүүлэлтийн кабинетаар 25 хүнд үйлчилсэн. Үүнд
·         Гүйлтийн замд 7
·         Ундаг дугай 12
·         Давсан замд 3 хүн тэс хамарагдаж давтагдсан тоогоор 85 удаа
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд туслах зорилгоор багийн дарга нийгмийн халамж үйлчилгээний газартай хамтран эмзэг ахмад настанд болон  ар гэрийнхэнд үйлчилж байна. Мөн 13, 14, 16-р багийн Амжиргаа дэмжих зөвлөлийн хуралд сар бүр 3-н эмч хуваарийн дагуу хамрагдаж багийн хамтарсан зөвлөлөөр иргэдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж байна.
Халамжаас таяг-12, нүдний шил-6,  сонсголын аппарат-2, тэргэнцэр-3, хиймэл шүд-8, тус тус олгуулсан. ХБИ-н таяг тогтоогчийг эмч нарын үзлэгийн өрөө бүрт байрлуулсан.
Хагас жилийн байдлаар нийт 0-5 насны  хүүхдэд гэрээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн байна.
Эмзэг бүлгийн 36-н эмэгтэйн судалгааг гарган эмэгтэйчүүдийн гарц арга хэмжээнд  23 хүнийг буюу 64 %-тай оруулж 2 хүн эмчилгээнд илгээж, 2 хүн спирал тавиулж, 1 хүн спиралаа авхуулсан. 


Эсийн шинжилгээнд нийт хамрагдвал зохих 661 эмэгтэй 32,1%, хагас жилд 330 эмэгтэй хамрагдахаас 212 буюу 64%-тай хамрагдаад байна. Шинжилгээнд 2 сэжигтэй илэрснийг дээд шатанд явуулж,1 эмэгтэй батлагдан эмчилгээндээ хамрагдаад байна. Хөхний өмөнгийн эрт илрүүлгийн үзлэгт нийт хамрагдвал зохих 3087 эмэгтэй, улиралд 772 хүн хамрагдахаас 1985 буюу  64,3% - тай хамрагдаад байна. Сэжигтэй илэрсэн 2 эмэгтэйг хавдрын эмч рүү илгээсэн.
*
4, 5, 7, 10-р цэцэрлэгийн 1395 хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулснаас
·         шүд чулуужилттай 16
·         шүдний цоорол 172
 4 цэцэрлэгийн шүдний цоорлыг харьцуулахад 10-р цэцэрлэг харьцангуй шүдний цооролт өвчтэй хүүхэд бага эмчилгээ хийлгэсэн хүүхэд их байлаа. Цэцэрлэгийн эмч нарт хүүхдийн шүдний эрүүлжүүлэх зөвөлгөө өгч ахлах бүлгийн 8 ангид шүд угаах сургалт хийлээ.    
   
АГ, ЧШ-ийн эрт илрүүлэгт үзлэгт хамрагдвал зохих нийт  2891–ээс улиралд 788 хамрагдахаас 
АГ-ийн эрт илрүүлэгт 1400 буюу 48,4%-тай байна. Үүнээс: анх 1400, давтан 199
·         хэвийн 1448
·         АГ байж болзошгүй 11
·          батлагдсан 44-г диспансерийн хяналтанд авч эмчлэн эрүүлжүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
ЧШ-ийн эрт илрүүлэгт   1504 буюу 52,1%-тай тус тус хамрагдсан байна. Үүнээс анх 1504, давтан 39
·         хэвийн 1226
·          ӨҮГӨ-27
 батлагдсан 5 байна.
Хүн амын дундах халдварт бус өвчнийг илрүүлэх үзлэгийг эрчимжүүлэн илэрсэн өвчтнийг идэвхтэй хяналтанд авч эмчлэн эрүүлжүүлэх зарчмыг баримтлана. Эхний улирлын байдлаар АДИ өвчтэй 44, ЧШ өвчтэй 5 хүнийг хяналтанд аван эмчлэн эрүүлжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналтын ЭМС-н 338-р тушаалын сургалтанд 4 эмч хамрагдаж 2 кредит авсан.
Мөн 5 эмчид 338-р тушаалыг канондож  өгөн ярилцлага зохион байгуулсан. ЭМГ-н бага эмчийн жирэмсний сургалтанд НЭМА Ц.Сэлэнгэ сууж сургалт хийх дадлагатай болсон.
Шинээр ажилд орсон сувилагч Жаргалмаа Эх баригч бага эмч Цолмонг 2 өдөр дагалдан эсийн шинжилгээ авах дадлага эзэмшин ӨЭМТ-д шинжилгээг авч байна шаардлага хангаагүй шинжилгээ илрээгүй.
Эрүүл жирэмснийг хянах өрөө болон толь, багажаар хангах бэлтгэл хийгдсэн.
ЭМС-н 338 тоот тушаалаар хяналтын тестээр эмнэлгийн дундаж үнэлгээ 68%-тай үнэлэгдсэн.
2015 оны 5 сарын 1-с 140 эрүүл жирэмсэн эмэгтэй хяналтанд авч өдөр тутмын үзлэг хийж, зөвлөгөөг өгсөн  хүндрэл гараагүй байна. 
Чийрэгжүүлэлтийн кабинетад давсан зам, хөлний массажны зам, гантель, ХБИ-ийн гарын булчингийн үйл ажиллагааг сайжруулах иж бүрдэл зэргийг дотоодын нөөц бололцоогоо ашиглан хийсэн.  Чийрэгжүүлэлтийн кабинетаар 25 хүнд үйлчилсэн. Үүнд
·         Гүйлтийн замд 7
·         Ундаг дугай 12
Давсан замд 3 хүн тэс хамрагдаж давхардсан тоогоор 85 удаа үйлчилсэн. 
ӨЭМТ-н бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 заасан эмнэлэгийн багаж тоног төхөөрөмж 56 байхаас 50 нь хэрэгжиж 6 нь хэрэгжээгүй байна. Хэрэгжилт  90,3%  байна.
·         Холестрол-16 хүн үзүүлснээс холестролын түвшин  5,6 мг – с дээш гарсан хүн илрээгүй.
·         Сахар-155 хүнээс авахад ӨҮСахарын өөрчлөлттэй 24 хүнийг дээд шатлалд онош тодруулахаар илгээхэд батлагдсан 5 хүн байна.
·         ДОХ,Тэмбүү тест-59 жирэмсэний хяналтанд хамрагдсан эмэгтэйчүүдээс шинжлэхэд эерэг гарсан 3 хүн илэрч хавьтлын хамт эмчлэгдсэн.
·         Шээс-43 хүнд тест хийснээс 12 хүнд өөрчлөлт илэрсэн.
·         Жирэмсний тест-11 хамрагдсанаас жирэмсэн 6 эмэгтэйг илрүүлэн дараагийн шатлалд илгээн баталгаажуулан жирэмсний хяналтын бүртгэлд хамруулсан.
·         Хеликобактери 26 хүн хамрагдснаас 6 тохиолдол нь эерэг гарч эмчилгээ зөвлөгөөг өгч эрүүлжүүлж байна.
·         ЭКГ-49 хүн хамрагдсанаас өөрчлөлт илэрсэн 36 иргэнийг нарийн мэргэжлийн эмчид илгээн зөвлөгөө өгсөн.
·         УВЧ-42 хүнд давхардсан тоогоор 192 удаа буглаа, хатиг, дунд чихний үрэвсэл, уушги болон үе мөчний үрэвсэлт өвчтэй иргэдийг хамруулсан. 
·         Утлага, банк-13 зэрэг хийгдсэн байна.
 


No comments:

Post a Comment